Assesoria i Gestoria

Serveis de Assesorament i Gestió Empresarial

Es valoren les necessitats particulars de cada client per així optimitzar la gestió fiscal sempre dins el marc legal i tributari, d’acord amb el calendari fiscal vigent. Com a gestors busquem simplificar tots els tràmits burocràtics que representa l’Administració pública: Registre de la Propietat, Registre Mercantil, Registre Civil, Hisenda, Ajuntament, Generalitat, Seguretat Social, INSS.

Fiscal

 • Assessoria comptable i financera per a Empresa i treballador autònom.
 • Estudi i confecció de la Declaració de la Renda.
 • Càlcul Impostos de Successions.
 • Donacions.
 • Transmissions Patrimonials.
 • Actes Jurídics Documentats.

Laboral i S.S.

 • Règim General:
  • Gestió Nòmines i Seguretat Social: Elaboració i gestió de nòmines. Altes, baixes i modificacions. Contractes i bonificacions. Assegurances socials. Càlcul de retencions. Presentació impostos.
  • Assessorament Laboral: Acomiadaments, Jubilacions, Incapacitats, Inspeccions, Processos sancionadors, Prestacions Seguretat Social.
 • Règim Empleades de la llar:
  • Altes, baixes i modificacions.
  • Contractes, etc.

Financer i Comptable

 • Confecció de comptabilitat, Conciliacions de Tresoreria, Llibres Oficials, Llibres d’IVA, comptes anuals i impostos de societats.
 • Realització de tràmits i Prestacions.
 • Preparació de balanços per presentar a bancs / caixes.
 • Anàlisi econòmica i financera.
 • Administrar i salvaguardar patrimoni.

Jurídic

 • Dret de família (divorcis, herències, testaments).
 • Constitució de Societats.
 • Redacció i revisió de contractes mercantils.

Constitució d’empreses

– Pla d’empreses