Avís Legal de Gestoría León Tomás

El present avís legal estableix les condicions d’aquest lloc web pertanyent a Gestoría León Tomás S.L. (Des d’ara Gestoría León Tomás), amb domicili social al C / Sant Medir, 35, 08172 – Sant Cugat de l’vallès, amb CIF B60803590, Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

1.Condicions d’Ús i la seva acceptació

Aquestes condicions regulen l’ús d’aquesta web per a l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cadascuna de les condicions i restriccions que estiguin publicades al web en el moment en què accedeixi a aquesta.

L’accés a la web i / o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. Gestoría León Tomás es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis que s’hi ofereixen, incloent la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest avís legal tantes vegades com accedeixi a la web.

2. Condicions d’utilització del web

L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o al que s’estableix en les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització del web i / o els seus serveis. La utilització de la web és gratuïta per a l’usuari.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Gestoría León Tomás o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part de Gestoría León Tomás o de titular d’aquests drets: (1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, (2) es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució i comunicació pública).

No podran realitzar utilitzacions del web i / o dels seus continguts, diferents de les expressament autoritzades per Gestoría León Tomás. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquest web ni dels continguts de la mateixa sense el consentiment previ per escrit de Gestoría León Tomás, llevat que la llei permeti , en mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint inalterats, en tot cas, el Copyright i altres dades identificatives dels drets de Gestoría León Tomás i / o de titular dels drets d’aquests continguts.

Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la propietat industrial i intel·lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i / o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa a aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor de Gestoría León Tomás o de la titular dels mateixos.

4. Exclusió de Garanties i Responsabilitat

a) Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament del web

Gestoría León Tomás no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament del web i / o els seus serveis. En cas de produir-se interrupcions en el seu funcionament Gestoría León Tomás tractarà, si això fos possible, de advertir a l’usuari. Gestoría León Tomás tampoc garanteix la utilitat del web i / o els seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, la seva infal·libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. Gestoría León Tomás està autoritzat a efectuar quantes modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia de sistema i de la seva connexió. Llevat que s’indiqui expressament un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, però, Gestoría León Tomás està autoritzat a donar per acabats algun dels serveis o l’accés al web en qualsevol moment. Sempre que això fos possible, Gestoría León Tomás intentarà comunicar-ho amb antelació a l’usuari.

b) Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles per al públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per Gestoría León Tomás o pels anunciants de la web. Aquests continguts són facilitats de bona fe per Gestoría León Tomás amb informació procedent, de vegades, de fonts diferents a Gestoría León Tomás. Per tant, Gestoría León Tomás no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant queda exclòs qualsevol tipus de responsabilitat de Gestoría León Tomás que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeixi per mitjà del web. Gestoría León Tomás no garanteix la idoneïtat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars i / o comercials de qui accedeixi a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i Gestoría León Tomás no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, Gestoría León Tomás no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers ia les que es pugui accedir a través del web.

c) Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

La web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. Gestoría León Tomás no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap tipus entre Gestoría León Tomás i la titular de el lloc enllaçat. Gestoría León Tomás no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari o a tercers pel contingut de les pàgines web a les quals es trobi unides per un enllaç.

5. Jurisdicció i llei aplicable

Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola.

Gestoría León Tomás no té cap control sobre qui o quins poden accedir al seu web i on poden estar emplaçats. Tot i que Gestoría León Tomás és conscient d’això, això no vol dir que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers; en cas de conflicte o reclamació en relació al web o qualsevol dels serveis que s’hi presten, les parts acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya)